Nano Sumo:

1.vieta BUG

Micro Sumo:

3.vieta PIRANHA

Mini Sumo:

4.vieta POWERIGA